website templates
Mobirise


VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden GLOCALmedia
augustus 2018


Algemene voorwaarden GLOCALmedia


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:
GLOCALmedia : gevestigd te Julianadorp en kantoorhoudende aan de Boterzwin 4204, 1788 WT te Julianadorp.
GLOCALMedia is een online communicatie / mediabedrijf dat gespecialiseerd is in presentie op het internet en interactief zich manifesteert op dat internet, in woord, beeld en geluid.
GLOCALmedia verzorgt commerciële activiteiten op het gebied van PR, influencers, fotografie, tekst en blogs, de productie en promotie hiervan en affiliate-marketing.


Opdrachtgever:
de wederpartij van GLOCALmedia, de rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die met GLOCALmedia een overeenkomst sluit voor het afnemen van een dienst, opdracht of activiteit.

Offerte:
Een vrijblijvende opgave van prijs en werkzaamheden gemoeid met de uitvoering van een overeenkomst tussen GLOCALmedia en Opdrachtgever.


Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen GLOCALmedia en
Opdrachtgever(s), waarop GLOCALmedia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met
GLOCALmedia, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden
vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van
toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3 Offertes
1. Offertes van GLOCALmedia zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste
weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële
informatie heeft gegeven.
De door GLOCALmedia gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen
geldig, tenzij anders is aangegeven. GLOCALmedia is alleen aan de offertes
gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen
van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals
verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod, is GLOCALmedia er niet aan gebonden. De opdracht
komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
GLOCALmedia anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht GLOCALmedia niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel
van de opgegeven prijs.
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
Opdrachtgever verstrekt GLOCALmedia tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. GLOCALmedia voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht,
naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft
GLOCALmedia het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
3. GLOCALmedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden
die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met
Opdrachtgever zijn aangegaan.
4. GLOCALmedia is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat
hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/
of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de
gegevens hem bekend hoorden te zijn.
5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd,
kan GLOCALmedia de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende
fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Als door GLOCALmedia of door GLOCALmedia ingeschakelde derden, voor
de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van
Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt
Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden
beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze
of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt GLOCALmedia de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever.
Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. GLOCALmedia mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.
2. In afwijking van lid 1, brengt GLOCALmedia geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van
omstandigheden die aan GLOCALmedia kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale
termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Opdrachtgever
GLOCALmedia dus schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 8 Tarieven
1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt
GLOCALmedia zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
2. In het tarief van GLOCALmedia zijn inbegrepen de kosten van secretariële
werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent hij voor de helft van het
uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de
offerte. Bij alle offertes brengt GLOCALmedia alleen de werkelijk bestede
tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het
geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met opdrachtgever.
3. Bedragen zijn exclusief BTW.
4. Als GLOCALmedia met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is
de GLOCALmedia niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5. GLOCALmedia mag - zonder voorafgaande schriftelijke
mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte
overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS
verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag GLOCALmedia de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
6. GLOCALmedia zal Opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk
laten weten.
7. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door GLOCALmedia geplande
verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van GLOCALmedia genoemde ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij
anders is overeengekomen.
2. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft GLOCALmedia het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 50,00 en zijn voor rekening van Opdrachtgever.
3. GLOCALmedia heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. GLOCALmedia kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. GLOCALmedia kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van
opdrachtgever, zijn de vorderingen van GLOCALmedia op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle
kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door GLOCALmedia geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, foto's
tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom
van GLOCALmedia totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of
willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever
GLOCALmedia daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de
hoogte te stellen.
4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en
diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te
geven.
5. De door GLOCALmedia geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit
artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als
betaalmiddel worden gebruikt.
6. Wil GLOCALmedia zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten
uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming aan GLOCALmedia - of door deze aan te wijzen derden- om alle
locaties waar de eigendommen van GLOCALmedia zich bevinden te betreden
om deze zaken terug te nemen.

Artikel 11 Onderzoek, reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee
weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de
betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan GLOCALmedia. De
ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming bevatten, zodat GLOCALmedia er adequaat op kan reageren.
2. Als een klacht terecht is, verricht GLOCALmedia de werkzaamheden alsnog
zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer
mogelijk of zinvol is, is GLOCALmedia aansprakelijk, binnen de grenzen van
artikel 15.

Artikel 12 Opzegging
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GLOCALmedia, zal GLOCALmedia in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GLOCALmedia extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij GLOCALmedia anders aangeeft.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. GLOCALmedia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst GLOCALmedia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van GLOCALmedia kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is GLOCALmedia bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GLOCALmedia kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GLOCALmedia op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien GLOCALmedia de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien GLOCALmedia tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei
wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei
wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is GLOCALmedia gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is

GLOCALmedia gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Als GLOCALmedia aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in
gebreke blijft, mag GLOCALmedia de daaruit voortvloeiende schade en
kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Voor aanvaarde opdrachten heeft GLOCALmedia een inspanningsverplichting.
Indien GLOCALmedia aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. GLOCALmedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat GLOCALmedia is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. GLOCALmedia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GLOCALmedia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GLOCALmedia toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. GLOCALmedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Als GLOCALmedia aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van GLOCALmedia in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GLOCALmedia of zijn leidinggevende onderschikten.

Artikel 16 Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart GLOCALmedia voor aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GLOCALmedia toerekenbaar is. Indien GLOCALmedia uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden GLOCALmedia zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GLOCALmedia, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GLOCALmedia en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 17 Overmacht
1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door
omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en - volgens de wet - ook niet
wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor
hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet voorzien, waarop GLOCALmedia geen invloed kan uitoefenen, maar
waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in
het bedrijf van GLOCALmedia, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier
ook onder.
3. GLOCALmedia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat
hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen.
Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle
partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.
5. Is GLOCALmedia op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn
verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit
deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een
losstaande opdracht ging.

Artikel 18 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht
hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
2. Moet GLOCALmedia volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen - derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.


Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
GLOCALmedia behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. GLOCALmedia heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Geschillen
1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop
voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste
instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de
Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang
van de Mediation.
2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van
Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 21 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen GLOCALmedia en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 22 Wijzigingen
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar GLOCALmedia staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie. 

© Copyright 2020 - GLOCALmedia - Alle rechten voorbehouden - Voorwaarden